Commit b11ce6f3 authored by BOINC Translator's avatar BOINC Translator

Update Translations

svn path=/trunk/boinc/; revision=19693
parent 8715536d
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: BOINC translation team <translate@boinc.berkeley.edu>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-09 21:36 PDT\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-24 05:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-24 10:52-0700\n"
"Last-Translator: Kenneth Skjold <kenneth@skjold.biz>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -517,56 +517,66 @@ msgid ""
"computer. The current version of the application will be downloaded to your "
"computer. This happens automatically; you don't have to do anything."
msgstr ""
"%1 har nå følgende programmer. Når du bidrar i %1, arbeid for et eller flere "
"av disse programmene bli tildelt din datamaskin. Den gjeldende versjon av "
"programmet vil bli lastet ned til din datamaskin. Dette skjer automatisk; du "
"trenger ikke å gjøre noenting."
msgid "Platform"
msgstr ""
msgstr "Plattform"
msgid "Version"
msgstr ""
msgstr "Versjon"
msgid "Installation time"
msgstr ""
msgstr "Installasjons tid"
msgid "You must supply an invitation code to create an account."
msgstr ""
msgstr "Du må ha en invitasjons kode for å lage en konto."
msgid "The invitation code you gave is not valid."
msgstr ""
msgstr "Invitasjons koden du skrev er ikke gyldig."
msgid "Create an account"
msgstr ""
msgstr "Lag en konto"
msgid "Account creation is disabled"
msgstr ""
msgstr "Konto etablering er deaktivert"
msgid "Account creation is currently disabled. Please try again later."
msgstr ""
"Konto etablering er midlertidig deaktivert. Vennligst prøv igjen senere."
msgid ""
"NOTE: If you use BOINC version 5.2+ with the BOINC Manager, don't use this "
"form. Just run BOINC, select Attach Project, and enter an email address and "
"password."
msgstr ""
"Obs: Hvis du bruker BOINC versjon 5.2+ med BOINC Manager, ikke bruk dette "
"skjemaet. Bare kjør BOINC, velg Legg til Prosjekt og skriv epost adresse og "
"passord."
msgid ""
"This account will belong to the team %1 and will have the project "
"preferences of its founder."
msgstr ""
"Denne kontoen vil tilhøre team %1 og vil ha samme prosjekt preferanser som "
"grunnleggeren."
msgid "Invitation Code"
msgstr ""
msgstr "Invitasjons kode"
msgid "A valid invitation code is required to create an account."
msgstr ""
msgstr "En gyldig invitasjons kode er nødvendig for å lage en konto."
msgid "Email Address"
msgstr ""
msgstr "Epost adresse"
msgid "Must be a valid address of the form 'name@domain'."
msgstr ""
msgstr "Må være en gyldig adresse i denne formen 'name@domene'."
msgid "Password"
msgstr ""
msgstr "Passord"
msgid "Must be at least %1 characters"
msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment